+98 - 9392939108
مرور رده

حقوقی

خلع ید

خلع ید دعوایی است که به موجب آن مالک سند رسمی یک مال غیر منقول نظیر آپارتمان، زمین، مغازه از دادگاه می‌خواهد که…