+98 - 9392939108

کوچینگ قدرت (اوج قدرت)

بازی قدرت، نبرد خطرناکی است. نبردی که تا آخرین دم حیات ادامه دارد و معمولا در هر میدانی در لحظات آخر نتیجه اش معلوم می شود، چیزی شبیه به خواب و خیال.

پیروزی و شکست شما، وابسته به توانایی در بکارگیری استراتژی، تاکتیک و تکنیک های مناسب دارد. میدان جنگ در دنیای قدرت دقیقا مشابه میدان جنگ های نظامی است. باید به سرعت تصمیم بگیرید که تهاجمی مخوف یا تدافعی سرسخت داشته باشید؟ استفاده از تاکتیک های نفوذ در میان افراد مافوق و زیردستان، لحظه تخریب تمام پل های پشت سر، انسجام قوا، سیاست و رشادت از ویژگی های ژنرال موفق در کارزار نظامی یا مدیری در سطوح عالی بایستی باشد.

شما صرف نظر از اینکه در چه سطحی از مدیریت مشغول به فعالیت هستید، کسب موفقیت و رسیدن به منزلت دلخواه در کار و زندگی تنها مستلزم برخورداری از دانش و صلاحیت خاصی نیست بلکه ریشه در مولفه های نامشهود دیگری دارد. بی دلیل نیست که افراد با صلاحیت و تلاش کمتر، از موقعیت های بهتری برخوردار می شوند.

در واقع غالبا رسیده به عالیترین مقامات نصیب افرادی نمی شود که بالاترین تخصص را دارند بلکه نصیب افرادی می شود که ضمن داشتن مهارت کافی، بتوانند در بازی قدرت و نفوذ موفق عمل نموده و افکار و احساسات دیگران (زیردست یا مافوق) را در جهت اهداف و مقاصد خود هدایت کند.
رویارویی با دشمنانی بی رحم، مهاجم و موذی که غالبا غیرمستقیم به شما ضربه می زنند و ماهرانه بر دشمنی خود سرپوش می گذارند کار راحتی نیست، با درصد بسیار کمی از آنها می توان مماشات کرد ولی برای غالب آنها حدوسطی وجود ندارد.

شفافیت، آگاهی از نیات استتار شده در ذهن دشمنان، بیرون کشیدن دشمن از مخفیگاه، اعلام جنگ و .. تا انهدام کامل رقیب، مهمترین ترفندها در کسب، گسترش و حفظ قدرت شما و قوانین نفوذ، از استراتژی، تاکتیک و تکنیک هایی است که در جلسات کوچینگ قدرت برای مدیران ارشد سازمان ها در نظر گرفته شده است. این خدمات توسط علی اباصلتیان و از سری خدمات برندینگ شخصی مدیران ارائه خواهد شد.

دشمن به مثابه زمین زیرپا است. با نیروی ثقل ناشی از دشمن، روی پای خود بایستید.

توصیه و راهکارهایی که در جلسات کوچینگ مطرح می شود بر مبنای اندیشه های این افراد است:

برای اطلاعات کاملتر از خدمات برندسازی شخصی اینجا کلیک کنید