+98 - 9392939108
شاخص
بانکداری الکترونیک در جهان – تعریف بازاریابی الکترونیکی – پلتفرم دکتر اباصلتیان
بانکداری الکترونیک در جهان برندینگ و مارکتینگ دو یار موفقیت در عرصه جذب مصرف‌کنندگان .پلتفرم ...
مطالعه بیشتر
شاخص
تاریخچه بازاریابی الکترونیکی – مبادله تجاری از طریق شبکه – پلتفرم تخصصی دکتر اباصلتیان
تاریخچه بازاریابی الکترونیکی ارتباط میان عملکرد برند و کنترل بازار بر موفقیت کسب و کار ...
مطالعه بیشتر
شاخص
مفهوم کارایی – کارایی در سه حوزه مهندسی،مدیریت و اقتصاد – پلتفرم دکتر اباصلتیان
-کارایی  مفهوم کارایی عمدتا در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است. در اقتصاد، ...
مطالعه بیشتر
شاخص
شخصیت برند به تصویر و توصیف مشتریان – هویت ویژه برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان
مفهوم شخصیت برند شخصیت برند به تصویر و توصیف مشتریان از یک برند خاص که ...
مطالعه بیشتر
شاخص
دلبستگی به برند – ایجاد دلبستگی یا تعلق به برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان
 دلبستگی به برند  دلبستگی پیوند حسی بین فرد و جسمی خاص تعریف می شود هنگامی ...
مطالعه بیشتر
شاخص
تجربه مشتریان و تصویر برند – دسته بندی تصویر برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان
 تجربه مشتریان و تصویر برند وجود برندینگ در موفقیت هر کسب و کار از اهمیت ...
مطالعه بیشتر
شاخص
ایجاد هوشمندی بازار هوشمندی – مفهوم بازارگرایی – پلتفرم تخصصی دکتر اباصلتیان
بازارگرایی وجود بازارهای داغ رقابتی و تاثیرات مدیریت استاندارد برندسازی، در موفقیت کسب و کار ...
مطالعه بیشتر
شاخص
ویژگی های اینترنت – اعتماد به اطمینان و رضایت از برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان
ویژگی های اینترنت مک کیب (۲۰۰۱) در تحقیق خود پنج ویژگی اصلی اینترنت را برشمرده ...
مطالعه بیشتر
شاخص
امضای برند داستانی جذاب و معتبر – امضای برند دارایی نامشهود – پلتفرم دکتر اباصلتیان
امضای برند خدمات برندسازی و سرویس برندینگ دکتر اباصلتیان .برندینگ و برندسازی، واژه‌های آشنایی هستند ...
مطالعه بیشتر