+98 - 9392939108

مطالعات ارزیابی سازمان

یک سازمان پویا ایجاد کنید

ارزیابی سازمان تعیین دقیق و کلید اندازه گیری عملکرد مالی شرکت است. برای همه ی افراد سازمان شما مهم است چراکه وقتی از سلامت سازمان صحبت می کنیم، هیچ کلمه ای مهم تر از آن نیست.

مطالعات در این زمینه نقاط ضعف و قوت سازمان ها را نشان می دهد.

سازمان های با عملکرد بالا از مطالعات ما برای مقایسه عملکردشان نسبت به رقبا بهره گرفته و سرمایه انسانی خود را ارتقا می دهند.

از طریق اجرای این مطالعات توسط گروه ما، شرکت شما می تواند به اطلاعات کاملی در مورد حیطه های زیر بدست می آورد.

تعدادی از این حیطه ها شامل موارد زیر هستند:

  • ساختار سازمانی:
  • به چارت سازمانی شرکت های مهم نگاهی بیندازید. آن ها افراد درست را در جایگاه های درست جایابی کرده اند.این برای هر شرکتی مسئله ای مهم است.داده های ما مدیران را مجهز می کند به دانش نحوه ی ایجاد ساختار سازمانی برای موفقیت درازمدت با کمترین هزینه.
  • کار گروهی:
  • آیا گروه های کاری شما خوب کار می کنند؟ آیا مدیریت برای داشتن بدنه کارمندی متعهد و مطلع ارزش قائل است؟ ارزیابی کنید که قسمت های مختلف چگونه کار همدیگر را تقویت یا تضعیف می کنند. شرکت هایی که تیم هایشان مانند ید واحده ای عمل می کنند احتمال موفقیتشان خیلی بیشتر است. با کمک مطالعات ساختار سازمانی ما شرکت شما در این حیطه بهتر عمل خواهد کرد.
  • فرهنگ، اقلیم، ارزشها و چشم انداز:
  • گفته می شود که آنچه اندازه گیری می کند مدیریت می کند.اگر نتوانید فرهنگ، جو سازمانی،ارزش ها و چشم انداز شرکت خود را در اولویت قرار دهید مصیبتی پدیدار می شود.یک فرهنگ یک پارچه و متحد رمز کار شرکت های بزرگ است و مدیرانی که از آن غافل شوند کشتی کسب و کارشان بزودی به کوه یخ برخورد خواهد کرد.
  • سبک مدیریت:
  • ارزش سبک و شیوه مدیریت بر کسی پوشیده نیست. ما در کمک به مدیران برای ارتقای پیوند مدیریت با کارکنان تلاش می کنیم.عمق و دقت اطلاعات ما کمک می کند درحالیکه دیگران رو بزوال می روند شرکت شما به موفقیت دست یابد.
  • سهم بازار:
  • عملکرد نادرست مدیریت منجر به ضعف، و کاهش سهم بازار می شود. همه ی این ها قابل بازسازی است اما به سختی. آیا مطلوب شما نیست که هیچ گاه خود را در چنین شرایطی نبینید؟از طریق ارزیابی های ساختار سازمانی ما می توانید گام های ضروری برای جلوگیری از چنین مشکلاتی را بردارید.ارزیابی سازمان خود را، از حدسی بودن خارج کنید. شروع همکاری با گروه ما در مطالعات ارزیابی سازمان، کاری بیش از عقد قرارداد انجام یک پژوهش است. در واقع یک شریک علمی ارزشمند و توانا برای موفقیت سازمان خود به دست می آورید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای این طرح در سازمان خود، فرم مربوطه را از قسمت پائین وب سایت (دانلود فرم ها، فرم مطالعات منابع انسانی) دانلود و تکمیل کرده و برای ما ایمیل کنید. هماهنگی های بعدی صورت خواهد پذیرفت.

مطالعات مرتبط