+98 - 9392939108

لینک های خارجی

سیاست وب سایت گروه اباصلتیان، متعهد به ارائه محتوا و مطالب با کیفیت بسیار بالا است. البته ممکن است مطالبی را ارایه کند که حاوی لینک به وب سایت های دیگر باشد. گروه اباصلتیان، دقت و صحت اطلاعات موجود در هر سایت مرتبط  را تضمین نمی کند. همچنین ممکن است لینک های متعددی در سایت های دیگر به این گروه (سایت) داده شود که  کنترل این کار توسط گروه ما ممکن نیست و ما به عنوان حامی محصولات یا خدمات آن ها،  تلقی نخواهیم شد.