+98 - 9392939108

خبرنامه

تلاش های زیادی انجام شده تا محصولات، خدمات و پتانسیل های بالقوه این گروه به دقت نشان داده شوند. هیچ تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از اطلاعات و ایده های موجود در این وب سایت یا تکنیک های ارائه شده در مقالات و نوشته ها، درآمد بالایی کسب کنید. اطلاعات ارائه شده در این وب سایت، تنها به عنوان یک وعده تضمین درآمد تفسیر و تلقی میشوند.

دستیابی به هر سطح از موفقیت در دستیابی به نتایج مورد ادعا، به زمان اختصاص داده شده به برنامه ها، ایده ها و تکنیک های مذکور، به همراه دانش و مهارت متخصصین بستگی دارد. از آنجا که این عوامل با توجه به افراد مختلف کاملا متفاوت هستند، ما می توانیم موفقیت سازمان شما و دریافت تفسیرهای صحیح را در خصوص استفاده از خدمات این گروه ضمانت کنیم.

ما از اطلاعات شخصی شما برای مدیریت فعالیت های گروه ،ارائه خدمات به مشتریان، معرفی و ارائه خدمات جدید، برای مشتریان بالفعل و بالقوه استفاده می کنیم. گروه اباصلتیان درصدد به دست آوردن اطلاعات شخصی در مورد شما هنگام بازدید از سایت نیست، مگر اینکه شما انتخاب کنید تا به ارائه اطلاعات مربوطه بپردازید.